Nr 194/2011  | 22-11-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd umowę na dostawę ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 listopada 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 83 mln USD (czyli ok. 271 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 22 listopada 2011roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 13 lipca 2011 roku do 22 listopada 2011 roku wynosi ok. 737 mln USD (czyli ok. 2 245 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore od 13 lipca 2011 roku do 22 listopada 2011 roku jest umowa z 25 lipca 2011 roku o wartości ok. 85 mln USD (czyli ok. 238 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 25 lipca 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o..

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 114/2011 z 12 lipca 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.