Nr 178/2011  | 26-10-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z SOCAR umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 26 października 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Socar Trading S.A., Geneve, Switzerland („SOCAR”) na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 67 mln USD (czyli około 211 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 października 2011 roku).

Unipetrol RPA, s.r.o. jest spółką, w której 100% udziałów posiada Unipetrol a.s. PKN ORLEN S.A. posiada około 63% udziału w kapitale zakładowym Unipetrol a.s.

Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a SOCAR w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 801 mln USD (czyli około 2 341 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z SOCAR w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest umowa z 9 czerwca 2011 roku o wartości około 120 mln USD (czyli około 326 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 9 czerwca 2011 roku) i dotyczyła dostaw ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.