Nr 211/2011  | 22-12-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał z Souz Petrolium SA umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 grudnia 2011 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Umowę z Souz Petrolium SA z siedzibą w Genewie, na dostawy rurociągiem „Przyjaźń" do PKN ORLEN S.A. 2,4 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie („Umowa"). Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. W określonych w Umowie sytuacjach dostawy ropy naftowej mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska.

Umowa przewiduje ustalony w Umowie poziom odszkodowań umownych - (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej 2 mln PLN miesięcznie.

Na dzień zawarcia Umowy, przewidywana wartość dostaw do 31 grudnia 2014 roku to około 5,7 mld USD (czyli około 19,4 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 22 grudnia 2011 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Souz Petrolium SA w okresie od 29 września 2011 roku do 22 grudnia 2011 roku wynosi około 6 mld USD (czyli około 20,5 mld PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 154/2011 z 29 września 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.