Nr 193/2011  | 21-11-2011

PKN ORLEN S.A. podpisał ze Statoil ASA umowę na dostawę ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 listopada 2011 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Statoil ASA, Stavanger, Norwegia („Statoil”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 81 mln USD (czyli ok. 268 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 listopada 2011 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Statoil w okresie od 5 stycznia 2011 roku do 21 listopada 2011 roku wynosi ok. 720 mln USD (czyli ok. 2 133 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze Statoil w okresie od 5 stycznia 2011 roku do 21 listopada 2011 roku jest umowa z 27 kwietnia 2011 roku o wartości ok. 108 mln USD (czyli ok. 290 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 kwietnia 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.