Nr 203/2011  | 08-12-2011

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. odwołała Pana Marka Serafina ze stanowiska Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011 roku, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Marka Serafina ze stanowiska Członka Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. delegowała – ze skutkiem od dnia 9 grudnia 2011 roku, członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Wielowieyskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii. Delegowanie następuje na okres do czasu powołania Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, jednak nie dłużej niż trzy miesiące, tj. najdłużej do dnia 9 marca 2012 roku.
Delegowanie następuje ze względu na odwołanie Pana Marka Serafina ze stanowiska Członka Zarządu ds. Petrochemii PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439).

Zarząd PKN ORLEN S.A.