Nr 191/2011  | 21-11-2011

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2012 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

Za IV kwartał 2011 roku 9 lutego 2012 roku.
Za I kwartał 2012 roku 27 kwietnia 2012 roku.
Za III kwartał 2012 roku 26 października 2012 roku.
Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy PKN ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2012 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2012 rok zostanie opublikowany 2 sierpnia 2012 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy PKN ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2011 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za 2011 rok 29 marca 2012 roku.
jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2011 rok 29 marca 2012 roku.

4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy PKN ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach:

Za IV kwartał 2011 roku 26 stycznia 2012 roku.
Za I kwartał 2012 roku 19 kwietnia 2012 roku.
Za II kwartał 2012 roku 26 lipca 2012 roku.
Za III kwartał 2012 roku 19 października 2012 roku.
Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.