Nr 177/2011  | 26-10-2011

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że powziął wiadomość o tym, że szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 27 listopada 2010 roku do 25 października 2011 roku, wynosi około 3 348 mln PLN.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 27 listopada 2010 roku do 25 października 2011 roku, wynosi około 1 908 mln PLN.

Natomiast szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 27 listopada 2010 roku do 25 października 2011 roku, wynosi około 1 440 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN i spółki z grupy Total od 27 listopada 2010 roku do 25 października 2011 roku jest umowa zawarta 29 grudnia 2010 roku przez ORLEN Deutschland GmbH z Total Deutschland GmbH, Berlin o wartości około 361 mln EUR (czyli około 1 440 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 29 grudnia 2010 roku). Umowa dotyczyła zakupu paliw przez ORLEN Deutschland GmbH od Total Deutschland GmbH, Berlin w trakcie 2011 roku.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a spółkami z grupy Total zawierane były na handel produktami oraz zakupy ropy naftowej.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.