Nr 187/2011  | 09-11-2011

Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 9 listopada 2011 roku PKN ORLEN S.A. przeniósł własność 5 000 266 akcji zwykłych imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. oraz 24,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polkomtel S.A. ("Akcje") na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółki celowej kontrolowanej przez Pana Zygmunta Solorz-Żak („Kupujący”).

Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie podpisanej dzisiaj umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa") zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy PKN ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i WĘGLOKOKS S.A. jako sprzedającymi („Sprzedający”) a Kupującym (informacje dotyczące Umowy zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 108/2011 z 30 czerwca 2011 r.).

Cena zapłacona przez Kupującego na rzecz PKN ORLEN S.A. w zamian za Akcje wyniosła 3 672 146 567 PLN i została uiszczona przez Kupującego gotówką.

Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. na 30 września 2011 roku wynosiła 1 159 190 170,86 PLN.

Po realizacji wskazanej wyżej transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Akcji, PKN ORLEN S.A. nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A..

Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych.

Pomiędzy PKN ORLEN S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PKN ORLEN S.A. a Kupującym nie ma żadnych powiązań.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości, jako, że ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 17/2006 z 10 marca 2006 roku, raport bieżący nr 102/2008 z 21 listopada 2008 roku, raport nr 114/2008 z 18 grudnia 2008 roku, raport nr 108/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz raport bieżący nr 172/2011 z 24 października 2011 roku

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.