Nr 65/2012  | 30-03-2012

ING OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 30 marca 2012 roku otrzymał zawiadomienie o tym, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”, „Fundusz”) w wyniku nabycia akcji PKN ORLEN S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 marca 2012 roku, stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Przed nabyciem akcji Spółki, Fundusz posiadał 21 214 198 akcji PKN ORLEN S.A., stanowiących 4,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 21 214 198 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 30 marca 2012 roku Fundusz posiadał 21 464 398 akcji PKN ORLEN S.A., które stanowią 5,02% kapitału zakładowego Spółki. Akcje PKN ORLEN S.A. posiadane przez Fundusz uprawniają do 21 464 398 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów.

Raport sporządzono na podstawie: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185 Poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.