Nr 34/2012  | 10-02-2012

ORLEN Lietuva podpisała z Cargill International SA umowę na sprzedaż benzyny

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 10 lutego 2012 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”) zawarła umowę roczną z Cargill International SA. Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Cargill International SA benzynę w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 691 mln USD (czyli około 2 191 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 10 lutego 2012 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do Grupy Cargill w okresie od 9 lutego 2011 roku do 10 lutego 2012 roku wynosi około 2 270 mln PLN.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość wynosi 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.