Nr 24/2012  | 31-01-2012

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 31 stycznia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor S.A. („Gunvor”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 257 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor w okresie od 22 marca 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku wynosi ok. 730 mln USD (czyli około 2 249 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Gunvor od 22 marca 2011 roku do 31 stycznia 2012 roku jest umowa z 21 września 2011 roku o wartości około 84 mln USD (czyli około 268 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 września 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 47/2011 z 21 marca 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.