Nr 15/2012  | 23-01-2012

PKN ORLEN S.A. podpisał ze STASCO umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 23 stycznia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Shell International Trading and Shipping Company Limited, London, Wielka Brytania („STASCO”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 80 mln USD (czyli około 267 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 23 stycznia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a STASCO w okresie od 2 września 2011 roku do 23 stycznia 2012 roku wynosi około 634 mln USD (czyli ok. 2 104 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze STASCO od 2 września 2011 roku do 23 stycznia 2012 roku jest umowa z 5 października 2011 roku o wartości około 81 mln USD (czyli około 268 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 5 października 2011 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 140/2011 z 1 września 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.