Nr 58/2012  | 28-03-2012

Pan Marek Karabuła złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Marek Karabuła złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem 28 marca 2012 roku z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.