Nr 48/2012  | 07-03-2012

Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 7 marca 2012 roku Pani Grażyna Piotrowska – Oliwa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A. złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 18 marca 2012 roku z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w związku z powołaniem jej przez Radę Nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”) na stanowisko Prezesa PGNiG z dniem 19 marca 2012 r.

Jednocześnie Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że na 14 marca 2012 roku zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki z punktem w porządku obrad „Wybór Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Sprzedaży.”

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.