Nr 61/2012  | 29-03-2012

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku Spółki za 2011 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w opublikowanym 29 marca 2012 roku Jednostkowym Raporcie Rocznym PKN ORLEN S.A. za rok 2011, zamieścił propozycję, by zysk netto Spółki za 2011 rok w wysokości 1 386 165 827,51 PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.