Nr 52/2012  | 14-03-2012

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Marka Podstawę na Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 14 marca 2012 roku powołała z dniem 19 marca 2012 roku Pana Marka Podstawę na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Sprzedaży. Pan Marek Podstawa przeszedł z sukcesem procedurę konkursową na Członka Zarządu ds. Sprzedaży w Zarządzie obecnej kadencji.

Pan Marek Podstawa

WYKSZTAŁCENIE

09/1998 – 09/2000 Business Administration, University of Minnesota / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Executive MBA – Master Of Business Administration

09/1992 – 06/1993 Handel Międzynarodowy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Studia Podyplomowe

02/1990 – 03/1991 Organizacja Zarządzania Przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Studia Podyplomowe

10/1983 – 11/1989 Elektroenergetyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika – Magister Inżynier

Ponadto Pan Marek Podstawa ukończył liczne kursy z zakresu ekonomii, prawa oraz zarządzania.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

01/2009 – nadal PKN ORLEN S.A., Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej (2009 - nadal), Przewodniczący Rady Nadzorczej Orlen Deutschland GmbH (lata 2009 - 2011), Członek Zarządu Benzina, S. R. O. (lata 2009 – 2010)

03/2007 – 12/2008 ConocoPhillips Company, USA, Dyrektor ds. Planowania Strategicznego

06/2006 – 02/2007 ConocoPhillips Company, USA, Dyrektor ds. Programów Sprzedaży Hurtowej

04/2001 – 05/2006 ConocoPhillips Central & Eastern Europe, Republika Czeska, Dyrektor ds. Operacyjnych, Europa Środkowo-Wschodnia – Członek Zarządu ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. (lata 2001 – 2005), Dyrektor ds. Handlu i Marketingu – Członek Zarządu ConocoPhillips Poland Sp. z o.o. (lata 2005 – 2006)

07/2000 – 03/2001 Conoco Mineraloel, Niemcy, Ekspert ds. Marketingu (Subject Matter Expert)

01/1998 – 06/2000 Conoco Poland, Dyrektor ds. Operacyjnych, Polska – Członek Zarządu Conoco Poland Sp. z o.o.

08/1996 – 01/1998 DuPont Conoco Central & Eastern Europe, Republika Czeska, Koordynator Projektu, Rozwój i Optymalizacja, Rafinerie i Marketing, Europa Środkowo-Wschodnia

03/1993 – 09/1996 DuPont Conoco Poland, Regionalny Przedstawiciel (lata 1993-1995), Dyrektor Regionalny (lata 1995 – 1996)

08/1992 – 03/1993 ACT Sp. z o.o., Specjalista ds. Handlu Międzynarodowego

04/1991 – 10/1992 Kompekon Consulting, Konsultant (kontrahent)

01/1990 – 09/1992 Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa CZAH, Inżynier Elektronik

Pan Marek Podstawa złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Podstawa oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.