Nr 47/2012  | 06-03-2012

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na Członka Zarządu Spółki

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 roku powołała z dniem 10 marca 2012 roku Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zezwoliła na zajmowanie stanowiska przez Pana Piotra Chełmińskiego w zarządzie spółki Unipetrol a.s., spółki zależnej PKN ORLEN S.A., bez prawa do wynagrodzenia.

Pan Piotr Chełmiński
Został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol a.s. w dniu 10 grudnia 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.

Doświadczenie zawodowe

2007 – 10/2009 członek Zarządu, Gamet Holdings S.A., Luxembourg
2006 – 10/2009 wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, Gamet S.A. Toruń
2001 – 2006 członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej – bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem, Kamis-Przyprawy S.A.
2001 – 2002 członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, Werner i Merz Polska Sp. z o.o.
1999 – 2001 członek Zarządu, Browar Dojlidy Sp. z o.o.
1996 – 1999 dyrektor regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezes jej spółki zależnej Aronia S.A.
1995 – 1996 Wiceprzewodniczący ds. sprzedaży, marketingu i eksportu, Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.

Edukacja

1995- 1996 Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA) podyplomowe studia zarządzania
1985-1991 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pan Piotr Chełmiński złożył pisemne oświadczenie, że z dniem objęcia stanowiska, na które został powołany, nie będzie wykonywał innej działalności będącej konkurencyjną wobec PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie będzie członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie będzie uczestniczył w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Chełmiński oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.