Nr 60/2012  | 29-03-2012

Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że, w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A., Spółka sprzedała część zapasów, zlecając ich utrzymywanie stronie trzeciej.

W dniu 28 marca 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Ashby Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Ashby Sp. z o.o.”), umowę sprzedaży ropy naftowej („Umowa sprzedaży”) oraz umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów”).

Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał spółce Ashby Sp. z o.o. ropę naftową o wartości około 403 mln USD (czyli około 1 250 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 28 marca 2012 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Ashby Sp. z o.o. będzie świadczył usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres jednego roku, przy czym Spółka uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres.

Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

Ashby Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia, zawierającą w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową, należącą w 100% do RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V.

Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.