Nr 36/2012  | 10-02-2012

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Vitol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 10 lutego 2012 roku AB ORLEN Lietuva („ORLEN Lietuva”) zawarła dwie umowy roczne ze spółką Vitol S.A. Na podstawie tych umów ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Vitol S.A. olej napędowy oraz benzynę w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa łączna wartość netto tych umów wynosi 1 665 mln USD (czyli ok. 5 277 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 10 lutego 2012 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do Grupy Vitol w okresie od 9 lutego 2011 roku do 10 lutego 2012 roku wynosi około 7 303 mln PLN.

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami z Grupy Vitol zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez Grupę Kapitałową ORLEN z Grupą Vitol od 9 lutego 2011 roku do 10 lutego 2012 roku jest umowa z 10 lutego 2012 roku o wartości ok. 1 255 mln USD (czyli ok. 3 977 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 10 lutego 2012 roku). Została ona zawarta pomiędzy ORLEN Lietuva oraz Vitol S.A. i dotyczy sprzedaży oleju napędowego w 2012 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.