Nr 26/2012  | 03-02-2012

Umowy pomiędzy Grupą ORLEN a Grupą Lukoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że powziął wiadomość o tym, że 24 stycznia 2012 roku Zarząd AB Orlen Lietuva, („ORLEN Lietuva”), zatwierdził zawarcie umów rocznych pomiędzy SIA ORLEN Latvija (spółkę zależną ORLEN Lietuva) a SIA Lukoil Baltija R.

Na podstawie tych umów SIA ORLEN Latvija będzie sprzedawać spółce SIA Lukoil Baltija R olej napędowy oraz benzynę w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa łączna wartość netto tych umów wynosi 151 mln USD (czyli ok. 498 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 stycznia 2012 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”) a spółkami należącymi do Grupy Lukoil w okresie od 6 stycznia 2012 roku do 3 lutego 2012 roku wynosi około 2 123 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez Grupę ORLEN z Grupą Lukoil od 6 stycznia 2012 roku do 3 lutego 2012 roku jest umowa z 13 stycznia 2012 roku o wartości ok. 401 mln USD (czyli ok. 1 376 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 13 stycznia 2012 roku). Została ona zawarta pomiędzy ORLEN Lietuva oraz UAB Lukoil Baltija i dotyczy sprzedaży oleju napędowego i benzyny w 2012 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.