Nr 27/2012  | 03-02-2012

Umowy pomiędzy Grupą ORLEN a Grupą Statoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że powziął wiadomość o tym, że 24 stycznia 2012 roku Zarząd AB Orlen Lietuva, („ORLEN Lietuva”), zatwierdził zawarcie umów rocznych pomiędzy SIA ORLEN Latvija (spółkę zależną ORLEN Lietuva) a SIA Latvija Statoil, oraz pomiędzy OÜ ORLEN Eesti (spółkę zależną ORLEN Lietuva) a AS Eesti Statoil.

Na podstawie tych umów SIA ORLEN Latvija oraz ORLEN Eesti OÜ będą sprzedawać spółce Latvja Statoil oraz Eesti Statoil AS olej napędowy, benzynę oraz paliwo JET w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa łączna wartość netto tych umów wynosi 463 mln USD (czyli ok. 1 527 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 stycznia 2012 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”) a spółkami należącymi do Grupy Statoil w okresie od 22 listopada 2011 roku do 3 lutego 2012 roku wynosi około 2 904 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez Grupę ORLEN z Grupą Statoil od 22 listopada 2011 roku do 3 lutego 2012 roku jest umowa zatwierdzona 24 stycznia 2012 roku o wartości ok. 284 mln USD (czyli ok. 936 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 24 stycznia 2012 roku). Została ona zawarta pomiędzy SIA ORLEN Latvija oraz Latvja Statoil i dotyczy sprzedaży oleju napędowego i benzyny w 2012 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.