Nr 10/2012  | 12-01-2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 12 stycznia 2012 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołacha.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Gołębiowskiego.

Dodatkowo Zarząd PKN ORLEN S.A. informuje, że Minister Skarbu Państwa w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki z dniem 11 stycznia 2012 roku odwołał Pana Janusza Zielińskiego ze składu oraz pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., zaś z dniem 12 stycznia 2012 roku powołał Pana Cezarego Banasińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Cezary Banasiński
- Doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
- Absolwent Wydziałów Zarządzania (1977 rok) oraz Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 rok).
- Stypendysta m.in. Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Wiedniu, Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Konstancji, Monachium, Wiedniu, Uniwersytetu w Tuebingen.
- Od 1980 roku do 1982 roku asystent i starszy asystent w Katedrze Prawa i Polityki Społecznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, od września 2004 roku, zatrudniony na stanowisku profesora, wykłady z zakresu publicznego prawa gospodarczego.
- W latach 1997 - 2000 radca w Biurze Orzecznictwa Trybunału Konstytucjonalnego, odpowiedzialny za analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
- W latach 1999-2001 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, odpowiedzialny za harmonizację prawa polskiego z prawem UE.
- W latach 2001-2007 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiedzialny za stan konkurencji na rynku polskim oraz prawną ochronę konsumentów, jak i monitorowanie udzielania pomocy publicznej.
- W latach 2002 do 2004 szef Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny "Polityka konkurencji".
- W latach 2005-2006 członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
- W latach 2006 do 2007 członek Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych.
- Członek, ekspert, doradca zespołów i komisji państwowych, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (od 2004 roku), członek Rady Programowej Fundacji „Prawo Europejskie” (lata 2002 - 2010) i innych fundacji, stowarzyszeń i sądów.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A., a także innych spółek z udziałem Skarbu Państwa (lub państwowych i samorządowych osób prawnych).
- Autor i współautor wielu publikacji; książek, artykułów, komentarzy do ustaw oraz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego i europejskiego prawa gospodarczego.

Pan Michał Gołębiowski
- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Wydziału Prawa na Universita degli Studi di Napoli Federico II.
- Od 2008 roku członek korpusu Służby Cywilnej.
- Od 2009 roku zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, aktualnie na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Spółek Kluczowych, odpowiedzialny m.in. za nadzór nad strategicznymi spółkami sektora paliwowego i gazowego.
- Od marca 2010 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Sekretarz Rady Nadzorczej spółki Polskie LNG S.A.

Pan Cezary Banasiński złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.
Pan Cezary Banasiński oraz Pan Michał Gołębiowski oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.