Nr 101/2012  | 30-05-2012

Decyzja ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 30 maja 2012 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawiło zysk Spółki za rok 2011 w wysokości 1 386 165 827,51 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.