Nr 99/2012  | 29-05-2012

ING OFE zgłosił projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2011

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny („ING OFE”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2011. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku stanowi punkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zwołanego na 30 maja 2012 roku. Treść wniosku otrzymanego od ING OFE wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem do niej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Dokument ten dostępny jest także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.