Nr 117/2012  | 21-06-2012

PKN ORLEN S.A. podpisał z Glencore Energy UK Ltd umowę na dostawę ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 czerwca 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 70 mln USD (czyli ok. 236 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 czerwca 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 23 listopada 2011 roku do 21 czerwca 2012 roku wynosi ok. 725 mln USD (czyli ok. 2 346 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze Glencore od 23 listopada 2011 roku do 21 czerwca 2012 roku jest umowa z 5 marca 2012 roku o wartości ok. 86 mln USD (czyli ok. 268 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 5 marca 2012 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 194/2011 z 22 listopada 2011 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.