Nr 102/2012  | 30-05-2012

Pan Paweł Białek w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 30 maja 2012 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Białka.

Pan Paweł Białek

Wykształcenie, kwalifikacje:
1985 - 1991 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek archeologia,
1994 Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania „Racjonalizacja Działania Służb Kontroli”,
2004 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Studium Bankowości”,

Doświadczenie:
04.2012 - obecnie Ministerstwo Skarbu Państwa, Radca Ministra
12.2007 - 04.2012 ABW, Zastępca Szefa ABW
08.2007 - 11.2007 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Doradca
04.2007 - 11.2007 PTC sp. z o.o. - umowa zlecenie
12.1991 - 01.2007 UOP/ABW, Zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej
1989 – 1991 działalność gospodarcza (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Ponadto:
1999 – 2005 Członek Rady Nadzorczej spółki Skarbu Państwa Cenzin sp. z o.o.
04.2012 - obecnie Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pan Paweł Białek złożył pisemne oświadczenie, że poza PKN ORLEN S.A. nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organów konkurencyjnej spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Paweł Białek oświadczył również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.