Nr 86/2012  | 04-05-2012

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 maja 2012 roku ORLEN Deutschland GmbH („ORLEN Deutschland GmbH”) podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH z siedzibą w Hamburgu, spółką należącą do grupy Shell („Shell Deutschland”). Na podstawie umowy Shell Deutschland będzie dostarczać paliwa dla stacji ORLEN Deutschland GmbH w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 721 mln EUR, czyli około 3 020 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z 4 maja 2012 roku.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 24 stycznia 2012 roku do 4 maja 2012 roku wynosi około 3 440 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Shell zawierane były na zakup produktów oraz ropy naftowej.

Powyższe umowy stanowią „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.