Nr 108/2012  | 06-06-2012

Umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a OW Supply&Trading

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 6 czerwca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a OW Supply&Trading, z siedzibą w Noerresundby 9400, Stigsborgvej 60, Dania („OW Supply&Trading A/S”), spółką należącą do grupy WRIST. Na podstawie tej umowy PKN ORLEN S.A. dostarczy do OW Supply&Trading A/S olej opałowy ciężki w okresie od 17 maja 2012 roku do 17 czerwca 2012 roku. Szacunkowa wartość netto umowy w całym okresie jej trwania wynosi około 195 mln PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy WRIST w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 2 390 mln PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy WRIST w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 182 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy WRIST zawierane były na zakup i sprzedaż produktów naftowych.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich wspomnianych wyżej jest umowa z 24 sierpnia 2011 roku o wartości około 246 mln PLN, zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. a OW Supply&Trading A/S, dotycząca sprzedaży oleju opałowego ciężkiego.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.