Nr 124/2012  | 29-06-2012

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Total

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 28 czerwca 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z TOTSA Total Oil Trading S.A., Geneve, Switzerland, spółką należącą do grupy Total, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 70 mln USD (czyli około 240 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 28 czerwca 2012 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 27 października 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku, wynosi około 760 mln PLN.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Total w okresie od 27 października 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku, wynosi około 2 024 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Total zawierane były na zakup ropy naftowej i dostawy paliw.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich wspomnianych wyżej jest umowa z 3 stycznia 2012 roku o wartości około 229 mln EUR (czyli około 1 021 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 3 stycznia 2012 roku), zawarta pomiędzy ORLEN Deutschland GmbH a Total Deutschland GmBH, Berlin, dotycząca dostaw paliw.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.