Nr 122/2012  | 25-06-2012

Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2012 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2012 roku. Zostanie on opublikowany 26 lipca 2012 roku.

Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN ORLEN S.A. za 1. półrocze 2012 roku ustalony był na 2 sierpnia 2012 roku.

Zmianie uległa także data publikacji raportu z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za 1. półrocze 2012 roku. Raport ten zostanie opublikowany 19 lipca 2012 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu z szacunkami wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za 1. półrocze 2012 roku PKN ORLEN S.A. ustalony był na 26 lipca 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.