Nr 160/2012  | 30-08-2012

Fitch Ratings nadał krajową ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku agencja ratingowa Fitch Ratings („Agencja”) nadała krajowy długoterminowy rating kredytowy dla PKN ORLEN S.A. na poziomie „BBB+(pol)/positive outlook”. Jednocześnie Agencja zmieniła perspektywę międzynarodowego długoterminowego ratingu ze stabilnej („BB+/stable outlook”) na pozytywną („BB+/positive outlook”). Agencja utrzymała także krótkoterminowy międzynarodowy rating dla PKN ORLEN S.A. na poziomie „B”.

Agencja Fitch Ratings uzasadnia zmianę perspektywy ratingu dla Spółki lepszą sytuacją finansową PKN ORLEN S.A. wypracowaną dzięki działaniom podjętym w celu zredukowania dźwigni finansowej, w tym zbycia udziałów w Polkomtelu, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w latach 2011-2012 w stosunku do okresu intensywnych nakładów w okresie do 2010 roku oraz braku wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011 i 2012. Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN ORLEN S.A. w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w europejskim sektorze rafineryjnym. Pomimo poprawy marży rafineryjnej od kwietnia 2012 roku, Agencja spodziewa się jej osłabienia w dalszej części roku.

Agencja Fitch Ratings uważa, że elastyczność finansowa Spółki, pozwalająca na zmniejszenie nakładów inwestycyjnych w przypadku pogorszenia się przepływów pieniężnych jest obecnie na dużo wyższym poziomie niż w latach 2008-2010, kiedy to Spółka miała podpisane znaczące zobowiązania inwestycyjne. Agencja pozytywnie postrzega zdolność PKN ORLEN S.A. do zarządzania zmianami kapitału pracującego zgodnie ze zmianami sytuacji finansowej Spółki. Powinno to zapewnić dodatkową elastyczność Spółki w przypadku zbliżania się do maksymalnych poziomów wymaganych w umowach kredytowych wskaźników zadłużenia, na przykład w przypadku pogorszenia się sytuacji w sektorze.

W wydanym komunikacie Agencja Fitch Ratings wskazuje, że międzynarodowy długoterminowy rating PKN ORLEN S.A. może być podniesiony do poziomu „BBB-” w ciągu następnych 12-24 miesięcy, jeżeli Spółka utrzyma wskaźniki zadłużenia na odpowiednim poziomie. Według Agencji przyszły poziom dźwigni finansowej będzie częściowo zależał od planowanej aktualizacji strategii i warunków makroekonomicznych w rafineryjnym i petrochemicznym sektorze w perspektywie średnioterminowej.

Patrz także: raport bieżący 22/2009 z dnia 2 marca 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.