Nr 132/2012  | 06-07-2012

Jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu PKN ORLEN S.A. („Statut”), uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbyło się 30 maja 2012 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). Zmiany do Statutu przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 25 czerwca 2012 roku, sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/016303/12/946, doręczone Spółce 6 lipca 2012 roku).

Raport sporządzono na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.