Nr 166/2012  | 31-08-2012

PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 31 sierpnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Gunvor S.A. („Gunvor”) na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 81 mln USD (czyli około 270 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 sierpnia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Gunvor w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku wynosi około 715 mln USD (czyli około 2 362 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Gunvor od 1 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku jest umowa z 4 kwietnia 2012 roku o wartości około 88 mln USD (czyli około 278 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 04 kwietnia 2012 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 24/2012 z 31 stycznia 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.