Nr 165/2012  | 31-08-2012

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Vitol

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 31 sierpnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland („Vitol S.A.”), spółką należącą do grupy Vitol, na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 81 mln USD (czyli około 270 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 sierpnia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 11 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku wynosi około 2 442 mln PLN.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 11 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku wynosi około 72 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej ORLEN ze spółkami z grupy Vitol od 11 lutego 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku jest umowa zawarta pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Vitol S.A. z 4 maja 2012 roku o wartości około 120 mln USD (czyli około 384 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 4 maja 2012 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do Unipetrol RPA, s.r.o.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Vitol zawierane były na zakup ropy naftowej i dostawy paliw.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2012 z 10 lutego 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.