Nr 171/2012  | 06-09-2012

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Statoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 6 września 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Statoil ASA, Stavanger, Norwegia („Statoil”) na dostawę ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 69 mln USD (czyli ok. 226 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 6 września 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Statoil w okresie od 4 lutego 2012 roku do 6 września 2012 roku wynosi ok. 715 mln USD (czyli ok. 2 367 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. ze Statoil od 4 lutego 2012 roku do 6 września 2012 roku jest umowa z 8 sierpnia 2012 roku o wartości ok. 95 mln USD (czyli ok. 314 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 8 sierpnia 2012 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN S.A.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 27/2012 z 3 lutego 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.