Nr 277/2012  | 21-12-2012

PKN ORLEN S.A. podpisał z Mercuria Energy Trading SA aneks do umowy na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 21 grudnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. podpisał Aneks do Umowy z 1 grudnia 2009 roku („Aneks”) z Mercuria Energy Trading S.A. Geneva, Switzerland („Mercuria Energy”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń" do PKN ORLEN S.A. 3,6 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Aneks obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. W określonych w Aneksie sytuacjach dostawy ropy naftowej mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska.

Poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages), po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, ustalono w wysokości nieprzekraczającej około 0,7 mln USD (czyli około 2,2 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 grudnia 2012 roku) miesięcznie.

Na dzień zawarcia Aneksu, przewidywana wartość dostaw do 31 grudnia 2015 roku to około 8,5 mld USD (czyli około 26,0 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 21 grudnia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Mercuria Energy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi około 8,9 mld USD (czyli około 27,4 mld PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 173/2009 z dnia 1 grudnia 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.