Nr 284/2012  | 28-12-2012

Sprzedaż kolejnej części zapasów obowiązkowych ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że, w ramach procesu zmiany formuły utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej przez PKN ORLEN S.A., Spółka sprzedała część zapasów, zlecając ich utrzymywanie stronie trzeciej.

W dniu 28 grudnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł ze spółką Whirlwind Sp. z o.o. („Whirlwind”) umowę sprzedaży ropy naftowej („Umowa sprzedaży”) oraz zawarł umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej („Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów”).

Na podstawie Umowy sprzedaży PKN ORLEN S.A. sprzedał ropę naftową o wartości około 383 mln USD (czyli około 1 185 mln PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 28 grudnia 2012 roku). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

Na podstawie Umowy utworzenia i utrzymywania zapasów Whirlwind będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN ORLEN S.A., zaś PKN ORLEN S.A. będzie gwarantował przechowywanie zapasów w dotychczasowej lokalizacji. Umowa utworzenia i utrzymywania zapasów została zawarta na okres do 28 stycznia 2014, przy czym Spółka uwzględnia możliwość jej odnowienia na kolejny okres.

Powyższe Umowy zostały zawarte po otrzymaniu przez PKN ORLEN S.A. zgody Agencji Rezerw Materiałowych na przeprowadzenie transakcji.

Ponadto PKN ORLEN S.A. podpisał z Whirlwind umowę, na mocy której Spółka udzieli Whirlwind krótkoterminowej pożyczki („Pożyczka”) w wysokości ok. 272 mln PLN, oprocentowanej według warunków rynkowych. Udzielona pożyczka pokryje podatek VAT, jaki zobowiązana jest zapłacić Whirlwind w związku z Umową sprzedaży.

Whirlwind jest spółką specjalnego przeznaczenia, założoną na zlecenie RBS Polish Financial Advisory Services Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Royal Bank of Scotland N.V. Whirlwind zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Patrz także: raport bieżący nr 56/2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.