Nr 189/2012  | 09-10-2012

Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2013 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2013 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:

- Za IV kwartał 2012 roku 25 stycznia 2013 roku.
- Za I kwartał 2013 roku 25 kwietnia 2013 roku.
- Za III kwartał 2013 roku 25 października 2013 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2013 roku nie będzie publikowany.

2. Skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok zostanie opublikowany 25 lipca 2013 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 83 ust.3 Rozporządzenia.

3. Raporty roczne za 2012 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2012 rok 28 marca 2013 roku.
- jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2012 rok 28 marca 2013 roku.

4. Informacje na temat szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN zostaną opublikowane w następujących terminach:

- Za IV kwartał 2012 roku 18 stycznia 2013 roku.
- Za I kwartał 2013 roku 19 kwietnia 2013 roku.
- Za II kwartał 2013 roku 19 lipca 2013 roku.
- Za III kwartał 2013 roku 18 października 2013 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.