Nr 231/2012  | 23-11-2012

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Lukoil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 22 listopada 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Lukoil International Trading And Supply Company, spółką należącą do grupy Lukoil, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 78 mln USD (czyli około 250 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 22 listopada 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. („Grupa Kapitałowa ORLEN”) a spółkami należącymi do grupy Lukoil w okresie od 4 lutego 2012 roku do 23 listopada 2012 roku wynosi około 2 464 mln PLN.

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN ze spółkami z grupy Lukoil w okresie od 4 lutego 2012 roku do 23 listopada 2012 roku jest umowa z 2 kwietnia 2012 roku o wartości około 86 mln EUR (czyli około 358 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/EUR z dnia 2 kwietnia 2012 roku). Umowa została zawarta pomiędzy Unipetrol Slovensko oraz Lukoil Slovakia i dotyczy sprzedaży paliw i gazu LPG w 2012 roku.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.