Nr 283/2012  | 28-12-2012

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a Grupą Shell

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 24 grudnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł z Shell Energy Europe Limited, Wielka Brytania, spółką należącą do grupy Shell, umowę roczną na dostawy gazu ziemnego dla PKN ORLEN S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 1 stycznia 2014 roku („Umowa”). Szacunkowa wartość netto Umowy wynosi około 302 mln PLN. Realizacja Umowy została uzależniona od uzyskania przez PKN ORLEN S.A. wymaganych mocy przesyłowych w systemie gazowym. Zgodnie z wymaganym w Umowie terminem PKN ORLEN S.A. potwierdził w dniu 28 grudnia 2012 roku uzyskanie mocy przesyłowych w OGP GAZ-SYSTEM.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami należącymi do grupy Shell w okresie od 5 maja 2012 roku do 28 grudnia 2012 roku wynosi około 2 481 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i jednostkami zależnymi PKN ORLEN S.A. a spółkami z grupy Shell zawierane były na zakup ropy naftowej, gazu, dostawy paliw i usługi transportowe.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.