Nr 267/2012  | 17-12-2012

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore Energy UK Ltd

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 17 grudnia 2012 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd, London, United Kingdom („Glencore”) na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 78 mln USD (czyli około 243 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 grudnia 2012 roku).

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Glencore w okresie od 4 października 2012 roku do 17 grudnia 2012 roku wynosi około 796 mln USD (czyli około 2 525 mln PLN wg kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dni zawarcia poszczególnych umów).

Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych przez PKN ORLEN S.A. z Glencore od 4 października 2012 roku do 17 grudnia 2012 roku jest umowa z 17 października 2012 roku o wartości około 81 mln USD (czyli około 254 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 17 października 2012 roku) i dotyczyła dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w AB ORLEN Lietuva.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 186/2012 z 3 października 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.