Nr 237/2012  | 29-11-2012

Wypowiedzenie Umów Depozytowych dotyczących GDR-ów i ADR-ów oraz planowane zakończenie notowań GDR-ów

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2012 roku wysłał do The Bank of New York Mellon z siedzibą w Nowym Jorku, USA („Bank Depozytowy”), wypowiedzenie umowy depozytowej z dnia 26 listopada 1999 roku (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiającej globalne kwity depozytowe Spółki („GDR”), oraz wypowiedzenie umowy depozytowej z dnia 10 kwietnia 2001 roku (wraz z późniejszymi zmianami) ustanawiającej amerykańskie kwity depozytowe Spółki („ADR”), (łącznie „Umowy Depozytowe”).

Rozwiązanie umowy depozytowej ustanawiającej globalne kwity depozytowe Spółki nastąpi po upływie 90-dniowego okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 27 lutego 2013 roku.

Rozwiązanie umowy depozytowej ustanawiającej amerykańskie kwity depozytowe Spółki nastąpi po upływie 90-dniowego okresu wypowiedzenia rozpoczynającego się w dniu, w którym Bank Depozytowy dostarczy posiadaczom ADR-ów zawiadomienie o wypowiedzeniu, jednak nie później niż 6 marca 2013 roku. W tym samym dniu zakończy się obrót ADR-ami.

Ponadto, PKN ORLEN S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2012 roku wysłał do brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (U.K. Financial Services Authority) oraz Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (London Stock Exchange plc) zawiadomienia informujące o wyłączeniu GDR-ów z notowań na oficjalnym rynku notowań oraz o wycofaniu GDR-ów z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zakończenie notowań nastąpi z dniem wygaśnięcia umowy depozytowej ustanawiającej GDR-y, tj. z dniem 27 lutego 2013 roku.

PKN ORLEN S.A. podjął decyzję o wypowiedzeniu Umów Depozytowych ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów kwitami depozytowymi. Akcje Spółki będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport sporządzono na podstawie § 37 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz przepisu LR5.2.8R Regulaminu Notowań Urzędu Nadzoru Finansowego Zjednoczonego Królestwa (Listing Rules of the U.K. Financial Services Authority).

Zarząd PKN ORLEN S.A.