Nr 269/2012  | 19-12-2012

Zawarcie kolejnego aneksu do umowy pomiędzy Rafinerią Trzebinia S.A. i PGNiG S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że 19 grudnia 2012 roku Rafineria Trzebinia S.A. zawarła z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. („PGNiG S.A.”) kolejny aneks („Aneks”) do umowy zawartej w dniu 15 maja 2008 roku na dostawy ropy naftowej z PGNiG S.A. do Rafinerii Trzebinia S.A. („Umowa”).

Aneks przewiduje zwiększenie wolumenów dostaw surowca do Rafinerii Trzebinia S.A. oraz zmianę dotychczasowej formuły, na bazie której wyznaczana jest cena surowca. Szacunkowa wartość netto Umowy na okres 5 lat, po podpisaniu dzisiejszego Aneksu, wynosi około 4,9 mld PLN. Aneks będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 roku i utrzymuje ważność Umowy na czas nieokreślony.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż wraz z dostawą kolejową ropy naftowej do Rafinerii Trzebinia S.A. Cena surowca ustalana będzie na bazie notowań ropy Brent Dated.

PKN ORLEN S.A. posiada 86,346% akcji w Rafinerii Trzebinia S.A.

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 189/2009 z 21 grudnia 2009 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.