Nr 249/2012  | 04-12-2012

Zawarcie umów na budowę i na serwis elektrowni we Włocławku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że 4 grudnia 2012 roku podpisał z konsorcjum firm: General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce („General Electric”) i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. umowę na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku („Umowa na budowę”). Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie tej umowy 29 listopada 2012 roku. Szacunkowa wartość netto Umowy na budowę wynosi około 1,1 mld PLN.

Równocześnie z podpisaniem Umowy na budowę PKN ORLEN S.A. podpisał z General Electric umowę na serwis elektrowni gazowo-parowej we Włocławku („Umowa na serwis”). Umowa na serwis będzie obowiązywać 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrowni. Szacunkowa wartość netto Umowy na serwis w całym okresie jej trwania wyniesie około 200 mln PLN.

Patrz także: raport bieżący nr 241/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.