Nr 241/2012  | 30-11-2012

Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie umowy na budowę elektrowni we Włocławku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2012 roku wyraziła zgodę na realizację projektu budowy elektrowni gazowo-parowej we Włocławku, w tym na zawarcie umowy na budowę elektrowni („Umowa”).

Umowa zostanie zawarta z konsorcjum firm: General Electric International Inc. działającym poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. („Konsorcjum firm”). Szacunkowa wartość netto Umowy wyniesie około 1,1 mld PLN. Umowa przewiduje budowę, w formule pod klucz, elektrowni o mocy netto 463 MWe. Oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest na grudzień 2015 roku.

Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 25% wartości Umowy. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 nr 185 poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.