Nr 45/2013  | 31-01-2013

ORLEN Lietuva podpisała z Souz Petrolium SA umowę na sprzedaż ciężkiego oleju opałowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 31 stycznia 2013 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Lietuva”), zawarła umowę roczną z Souz Petroleum SA („Souz Petroleum”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Souz Petroleum ciężki olej opałowy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 964 mln USD (czyli ok. 2 976 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a Souz Petroleum w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 3 301 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a Souz Petroleum zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259).

Zarząd PKN ORLEN S.A.