Nr 46/2013  | 31-01-2013

ORLEN Lietuva podpisała z Trafigura Pte Ltd umowę na sprzedaż benzyny

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 31 stycznia 2013 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Lietuva”), zawarła umowę roczną z Trafigura Pte Ltd, spółką należącą do grupy TRAFIGURA BEHEER B.V. („TRAFIGURA BEHEER”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce Trafigura Pte Ltd benzynę w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 960 mln USD (czyli ok. 6 051 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 31 stycznia 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a grupą TRAFIGURA BEHEER w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 6 316 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy ORLEN a TRAFIGURA BEHEER zawierane były na sprzedaż produktów.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Zarząd PKN ORLEN S.A.