Nr 54/2013  | 06-02-2013

ORLEN Lietuva podpisała z VITOL S.A. umowę na sprzedaż oleju napędowego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 6 lutego 2013 roku AB Orlen Lietuva, spółka zależna PKN ORLEN S.A. („ORLEN Lietuva”), zawarła umowę roczną z VITOL S.A., spółką należącą do grupy Vitol Holding B.V. („Vitol Holding”). Na podstawie umowy ORLEN Lietuva będzie sprzedawać spółce VITOL S.A. olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi 1 464 mln USD (czyli ok. 4 520 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 6 lutego 2013 roku).

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a grupą Vitol Holding w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi około 6 308 mln PLN.

Umowy pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN a Vitol Holding zawierane były na sprzedaż produktów i zakup ropy naftowej.

Powyższe umowy spełniają kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.