Nr 47/2013  | 01-02-2013

PKN ORLEN S.A. podpisał z Rosneft Oil Company umowę na dostawy ropy naftowej

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że 1 lutego 2013 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z Rosneft Oil Company, Moscow, Russia („Umowa”), na dostawy rurociągiem „Przyjaźń" do PKN ORLEN S.A. około 6,0 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Umowa obowiązuje od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2016 roku. W określonych w Umowie sytuacjach dostawy ropy naftowej mogą być również realizowane drogą morską do Gdańska.

W Umowie ustalono poziom odszkodowań umownych (ang. liquidated damages) w wysokości nieprzekraczającej około 1,1 mln USD miesięcznie (czyli około 3,40 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 31 stycznia 2013 roku).

Na dzień zawarcia Umowy przewidywana wartość dostaw do 31 stycznia 2016 roku wynosi około 15,0 mld USD (czyli około 46 mld PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z 31 stycznia 2013 roku).

Powyższa umowa spełnia kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.