Nr 114/2013  | 29-03-2013

Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku Spółki za 2012 rok

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, że w opublikowanym 29 marca 2013 roku Jednostkowym Raporcie Rocznym PKN ORLEN S.A. za rok 2012, zamieścił propozycję, by zysk netto Spółki za 2012 rok w wysokości 2 127 797 966,06 PLN podzielić w następujący sposób:

- kwotę 641 563 591,50 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,50 PLN na 1 akcję),
- pozostałą kwotę w wysokości 1 486 234 374,56 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd PKN ORLEN S.A.